Proje 5.1

Kanser tanısı için algılama bileşenleri geliştirilmesi ve entegre tanı sistemlerinin validasyonu

Kanser, hem dünyada hem de ülkemizde sebebi bilinen ölümler sıralamasında kardiyovasküler hastalıklardan sonra ikinci ölüm sebebi olması açısından önemli bir toplum sağlığı problemidir. Kanser biyobelirteçlerinin yüksek hassasiyet ve seçicilikle tespit edilmesiyle kanser önlenebilmekte ve erken tanı konarak mortalite oranı azaltılabilmektedir. Biyosensörler, kanser teşhisi için daha uygun ve hızlı alternatifler sunarak kanser hücrelerinin salgıladığı ve sadece onlara
özgün olan moleküllerin tespitinde kullanılabilmektedirler.


Proje 5.1 kapsamında öncelikle, karaciğer kanserine özgü yeni bir protein olarak tanımladığımız ve tıbbi uygulamaları için patent başvurusu yaptığımız bir biyobelirteci spesifik olarak tanıyabilecek yeni antikor ve peptitler, özel olarak tasarlanmış gen kütüphaneleri ve faj gösterimi (phage display) yöntemi kullanılarak elde edilecektir. Bulunacak yüksek afiniteli antikorların değişken bölgeleri (variable regions) gen kasetleri içine klonlanarak antikor üretimi gerçekleştirilecektir. Üretilen antikor, biyoalgılayıcı yüzeylere doğrudan veya protein G aracılığı ile bağlanacaktır. Seçilecek peptitler ise katı-hal sentez yöntemi ile sentezlenecek ve sentezlenen peptitlerin afinite ve bağlanma kinetikleri tespit edilerek biyobelirtece en yüksek afinite ile bağlanabilen peptitler, biyoalgılayıcı
yüzey geliştirme çalışmalarında kullanılacaktır.


Oluşturulan biyoalgılayıcı yüzeylerin karakterizasyon çalışmaları yapılacak ve tanıyı yüksek bir hassasiyetle yapan algılayıcı yüzeyler elde etmek için optimizasyon çalışmaları gerçekleştirilecektir. 5.2. projesi kapsamında ölçümleri yapılıp tanı sınır değerleri (limit of detection, LOD) tespit edilecek sistemler, standart test örnekleri kullanılarak test edilerek en hassas ve güvenilir sistemler belirlenecektir. Bu sistemler, karaciğer kanseri teşhisi konulmuş hastalardan ve kontrol bireylerden elde edilecek kan serum örnekleri kullanılarak valide edilecektir. Sistemlerin hasta örneklerinde tanı koyma başarısı değerlendirilecektir.

Proje Ekibi