Toplumsal Etki Projesi

Ar-Ge ve Yenilikçi Ürün Sürecinde Bilgi-Değer Üretiminin Toplumsal Etkileri

Araştırma projelerinin toplumsal etkisinin ölçülmesi özellikle kamu desteği veren kurumlar tarafından talep edilen bir uygulama haline gelmişir. Başta Avrupa ve ABD’deki bu uygulamalar eskiye dayanırken ülkemizde araştırma projelerin toplumsal etkisinin ölçülmesi beklentisi oldukça yenidir. Bu projenin hedefi NANOSİS Platformunda yürütülecek olan araştırma projelerinin toplumsal etkisinin artırılması için gerekli çalışmaların yapılması ve proje sonunda ortaya çıkan sonuçların kısa vadeli toplumsal etkilerinin ölçülmesidir.

NANOSİS Platformu 10’u akademik toplam 22 kurum ve kuruluş, 135 Araştırmacı (toplam 157 özel ve tüzel kişi) tarafından oluşturulmuştur. Bu platformda yürütülecek olan 15 projenin hedefi ise büyüyen nanoteknoloji pazarı için yeni, yüksek katma değerli ürün ve teknolojiler geliştirmektir. Sağlık için takip ve tanıya yönelik hızlı, ekonomik ve özgün nanoteknolojik bileşen, ürün ve sistemlerinin geliştirilmesini hedefleyenNANOSIS Platformu TKYH Teknoloji Kazanım Yol Haritası kapsamında yenilikçi nanomalzemeler, işlevsel nanoyapılar ve algılayıcılar, nanoteknolojik aygıtlar, tümleşik elektronik devreler ve sistemler olmak üzere dört Odak Teknoloji belirlenmiş ve bunlarla ilişkili teknoloji temelli stratejik hedefler tanımlanmıştır

Dolayısı ile NANOSİS platformu çatısı altında yürütülecek projelerin, ülkemizin hem 2023 hem de gelecek vizyon programlarında hedeflenen yüksek katma değerli, ihracat potansiyeli olan ve yetişmiş iş gücünün çalışabileceği istihdam alanı yaratma potansiyeli bulunmaktadır.

Araştırma projelerinin toplumsal etkisinin artırılması amacı ile toplumun ilgili kesimleri ile araştırma süresi boyunca iki yönlü iletişim sürdürüleceğinden toplumsal etki projesi diğer projeler gibi  48 ay olacak şekilde takvimlenmiştir. Bu proje süresi teknolojinin, tüketim alışkanlıklarının, tedarik politikalarının ve kaynakların değişiklik göstermesi açısından oldukça uzun bir süredir. Bu nedenle ekonomik, kültürel, sosyal ve çevresel etkilerin sürdürülebilirliğini sağlamak ve etkilerin kısa, orta ve uzun vadede maksimum seviyede gerçekleşmesini sağlamak kritik öneme sahiptir. Bu projede, NANOSIS araştırma programları kapsamında gerçekleştirilecek 15 Teknik proje ile yürütülecek faaliyetlerin ve elde edilecek çıktıların yaratacağı toplumsal etkiler  sosyal, ekolojik, kültürel, ekonomik vb. alt boyutlar  da dikkate alınarak analiz edilecektir. Proje çıktısı olarak önerilecek  kolaylaştırıcı veya tamamlayıcı önlemler, NANOSIS Platformu çıktılarının ülkemizin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine paralel olarak ulusal düzlemde getireceği katma değeri  arttıracaktır.

Proje Ekibi